Jump to content

ⵏⵉⵊⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵀⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵜⵎⵎⵔⴽⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⴰⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ
République du Niger  (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : Fraternité, Travail, Progrès
(ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵍⴰⵢ)
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : La Nigérienne
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵢⴰⵎⵉ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ[1] ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴱⵓⴷⵓⵎⴰⵜ, ⵜⴰⴼⵓⵍⴼⵓⴷⵜ, ⵜⴰⴳⵓⵔⵎⴰⵏⵛⵉⵎⴰⵜ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴰⵜ, ⵜⴰⴽⴰⵏⵓⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵏⵖⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵛⵇⵜ, ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵇⵜ, ⵜⴰⵜⴱⵓⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵏⵉⵊⵉⵔⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
• ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⵉⵙⵓⴼⵓ
• ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴱⵔⵉⵊⵉ ⵔⴰⴼⵉⵏⵉ
ⵜⴰⵙⴰⴹⵓⴼⵜ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 3 ⵖⵓⵛⵜ 1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 1,267,000 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 21)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 0.02
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2016  20,672,987
• ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2012  17,138,707
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 12.1/ⴽⵎ²
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2016
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 21.655 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,154 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2016 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 7.674 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 409 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⵊⵉⵏⵉ (2011) 31.5[3]
ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2014) 0.348[4]
ⵜⴷⵔⵓⵙ · ⵜⵉⵙ 188
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ (XOF)
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ (UTC+1)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +227
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ NE
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .ne

ⵏⵉⵊⵉⵔ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Niger) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ,ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⴱⵉⵏⵉⵏⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰⴷⵣⴰⵢⵔ، ⴷ ⵜⵛⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵜⵉⵡⴹ ⵏⵉⴳ ⵏ 1,270,0000 ⴽⵎ² ، ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴹⵏ 17,129,076 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (2012). ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵢⴰⵎⵉ ⵜⴰⵎⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ , ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 800% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ . ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ؛ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴹⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵜⴹⴼⵔ ⵏⵉⵊⵉⵔⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ [[ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ] . ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵙⴽⴽⵔⵏ ⵉⴼⵓⵍⴰⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵙⵓⴽⵓⵜⵓ ⵔⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/niger-loi-2001-037-LNG.htm
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=12&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614%2C668%2C638%2C674%2C616%2C676%2C748%2C678%2C618%2C684%2C624%2C688%2C622%2C728%2C626%2C692%2C628%2C694%2C632%2C714%2C636%2C716%2C634%2C722%2C662%2C718%2C642%2C724%2C643%2C199%2C644%2C733%2C646%2C734%2C648%2C738%2C652%2C742%2C656%2C746%2C654%2C754%2C664%2C698%2C666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=#cs149.(ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). ⵜⴰⵙⵏⵜⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ
  3. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/.ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ
  4. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf(pdf). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ).ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. 2015. ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ. 208–211