Jump to content

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ

Udzima wa Komori (ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵉⵍⵉⵜ)

الاتحاد القمري (ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)

Union des Comores (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ

Udzima wa ya Masiwa

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵉⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⵓⵔⵓⵏⵉ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵎⵓⵔⵓⵏⵉ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 2,034 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2010) 798.000
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ² 392/ⴽⵎ²
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016)

• ⴰⵖⵔⵓⴷ


• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ



• 1.255 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[1]

• 1,523 ⴷⵓⵍⴰⵔ[1]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2004) 64.3[2]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2015 0.497[3]
ⴰⵙⴰⵔⵓⴳ 6 July 1975
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ (KMF)
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +269
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .km

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.
  2. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1%7Cpublisher=World Bank|accessdate=26 July 2013
  3. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf%7Ctitle=2016 Human Development Report|year=2016|accessdate=21 March 2017|publisher=United Nations Development Programme