Jump to content

ⴳⴰⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳⴰⵏⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⴰⵏⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Republic of Ghana), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ[1]

ⴳⴰⵏⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Jackson, John G. (2001) Introduction to African Civilizations, Citadel Press, p. 201, ISBN 0-8065-2189-9.