Jump to content

ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ

République démocratique du Congo  (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵍⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵜ (Lingala)

ⵜⴰⴽⵉⵜⵓⴱⵉⵜ (Kituba)

ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵉⵍⵉⵜ (Swahili)

ⵜⴰⵜⵛⵉⵍⵓⴱⵉⵜ (Tshiluba)

ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴽⵉⵏⵛⴰⵙⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⴽⴰⴱⵉⵍⴰ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ
ⴰⵙⴰⵔⵓⴳ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 2,345,409 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2015 82,243,000[1]
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ 2017

• ⴰⵖⵔⵓⴷ


• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ• 68.331 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]

• 788 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 44.4[4]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2015 0.435[5]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +243
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CD
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .cd

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=95&pr.y=10&sy=2015&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=636&s=LP&grp=0&a
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx
  4. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
  5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf%7C