Jump to content

ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ
(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Republic of Botswana)
(ⵙ ⵜⴻⵜⵙⵡⴰⵏⵜ: Lefatshe la Botswana)
center­ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰthumb
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⴰⴱⵓⵔⵓⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ
  • 79% ⵜⵙⵡⴰⵏⵜ
  • 11% ⴽⴰⵍⴰⵏⴳⴰ
  • 3% ⴱⴰⵙⴰⵔⵡⴰ
  • 3% ⴽⴳⴰⵍⴰⴳⴰⴷⵉ
  • 3% ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ
  • 1% ⵡⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⴳⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵜ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵢⴰⵏ ⴽⴰⵎⴰ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1966
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 581,730 ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ (%) 2.6 %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)  2,155,784[1]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ/ⴽⵎ² 3.7/km2
GDP (PPP) (2017) 39.054 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.698[3]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ (BWP)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ (UTC+2)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +267
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BW
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .bw
ⴰⵙⵉⵜⵡⵉⴱ http://www.gov.bw

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20151015203531/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html |accessdate=16 April 2014
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=7&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=616&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a
  3. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf