ⵄⵉⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵄⵉⵙⴰ ⵓ ⵜⵏⴰⵚⵔⵉⵜ (ⴷⵔⵓⵖ 2 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ – ⴷⵔⵓⵖ 3 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ 33) ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⵙ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⵙⵉⵃ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ. ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵖⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ, ⴼⵍⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵉⵃ ⵓⴷⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ. ⵏⵜⵜⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵣⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵖⴼ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵎⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵊⴰⵍⵉⵍ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵜⴰⵏⴰⵚⵔⵉⵜ, ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵥⵕⴰⵢⵉⵍ. ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴼ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵖⴱⴱⴰⵣ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⵓⵃⵏⵏⴰ ⴰⵎⵙⵖⴱⴱⴰⵣ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵚⵍⴰⴱ ⴳ ⵡⵓⵔⵓⵛⴰⵍⴰⵢⵎ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⴱⵓⵏⵜⵢⵓⵙ ⴱⵉⵍⴰⵜⵉ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ - "ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⴷⴰⵖ" - ⴹⴰⵕⵜ ⵢⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ.

ⵄⵉⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⵔⴼⴰ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵢⵉⵏⵉ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, "ⵀⴰⵜ ⵜⴰⴽⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ." ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴳⴳⵯⴰⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵃⵏⵊⵉⴼ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵜⴰⵀⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⵖ ⵉⵏⵅⵅⵍ ⴰⴽⵓⵛ ⵉⵏⵅⵅⵍ ⴰⵡⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⵖ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵙ ⴷⴰⵔⵙ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵃⵊⵊⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵃⵏⵊⵉⴼⵏ. ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⵃⵎⵉⵍⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵃ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵙⵓⵍ ⵢⵓⵙⵉⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵚⵕⴰⴹ ⵄⵉⵙⴰ, ⵓⵜⵏ ⵜ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⵉⴱⴹⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⴳⴳⵯⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ. ⴰⵢⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵏⵊⵉⵍ. ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵏ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍ, ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵎ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ "εὐαγγέλιον" ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ" ⵏⵖ ⴷ "ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ". ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ ⵖⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵏⵜⵍⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ: ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵉⵎⴽⵔⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏⵏⵙ (ⵓⵖⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ).

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵕⵓⵎⵉ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴼⵍⴰⴼⵢⵓⵙ ⵊⵓⵙⵉⴼⵓⵙ, ⵜⴰⵙⵉⵜⵓⵙ, ⴱⵍⵉⵏⵉⵢ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⵙⵓⵢⵜⵓⵏⵢⵓⵙ ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵎⵓⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴽⴽⴰⵍ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⴰⵎⵔ ⵖⴼ ⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ; ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⵓⴽ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙⵙⵏⵏ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵄⵉⵙⴰ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ "ⴰⵎⵙⵉⵃ" ⵏⵖ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵇⴰⵡⵍⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.

ⴳ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍ ⵏ ⵎⴰⵜⵢⵓ, ⴷⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵓⵏⵥⵉⵥⵏ ⴷ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵏⵏⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ, ⵎⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵎⵙⵉⵃ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ, ⵉⴳ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵥⵉⵥⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵙⵍⵖⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵥⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ.

ⵜⴰⵎ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵙ ⵉ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⵊⵉⵍⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵉⵙ ⴰⵙ ⴽⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]