ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵣⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ, ⵜⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵍⵓⵛⴰⵎ ⴷ ⵏⵏⵇⵔⵜ. ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ-20
ⵓⵟⵟⵓⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 8 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 500 000
ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ 400 000
ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 150 000
ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ 100 000
ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ 50 000
ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ 30 000
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴽⵓⵍⵓⵜ ⴽⵔⴰⵏ 12 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵥⵓⵔ ⵏⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⴰⵙⴳⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 95% ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ [1]
ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵖ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ, ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵔⵜ (ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⵏ) ⵖ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⴱⴷⴰⵔ ⵜⴳⵓⵔⵉ-ⴰ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ Luis del Mármol Carvajal ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⴼ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵢⴰⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵢⴰ: «[...] dans Maroc et dans toutes les provinces de cet Empire, aussi bien que parmi les Numides et les Getules qui font vers l’occident, on parle la langue africaine pure, qu’on nomme Chilha et Tamazegt, noms fort anciens.». ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵀⵉⵢⵜ: « [...] ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⵓⴷ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⴳⵉⵜⵓⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵛⵛⵍⵃⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵜ, ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ-ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ». ⵎⴰⵕⵎⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ-ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹ ⴼ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ. ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵛⵛⴻⵍⵃⴰ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⴼ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⴰⴱⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵥⴰ ⵉⵙ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⴰⵥⵖⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ "ⴰⵛⵍⵃⵉⵢ" ⵏⵖ "ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ" ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵖ ⵢⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉⵅⴼ ⵉ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰ-ⵜ ⵓⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ William de Slane ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1856. ⵣⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵣⵖ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵛⵍⵓⵃ" (ⴰⴰⵎⴳⵓⵜ: ⵉⵛⵍⴰⵃ) ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴰⵎⴽⵏ ⴰⵅⵢⴰⵎ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵣⴱⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵯⵎ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: ...mot dérivé du nom berbère achlouh, au pluriel ichlah, qui signifie tente de poil de chameau."

ⵖ 1905, ⵉⴼⴼⵖ-ⴷ Auguste Mouliéras ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵏⴼⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴼ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: "(ⴰⵛⵍⵓⵃ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵥⵥⵎⴰⵢ, ⵜⵓⴳⴰ ⵏ ⵓⵡⵔⵉ (Esparto) ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵉⵛⵔⵔⴳⵏ..." (ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: “natte en jonc, en alfa ou en palmier nain, vieille et déchirée”).

ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ Van Den Boogert, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵉⵏ-ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵔⴷⵉⵜⵉⵏ. ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⴱⴰⵢⵏ-ⴷ ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵛⵍⵓⵃ" ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⴰⴳⵉⵟⵓⵏ" ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵖⴰⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ (ⴷⵣⴰⵢⵔ). ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵛⵍⵓⵃ" (ⵎⴳⵜ: ⵉⵛⵍⴰⵃ) ⴷ ⴰⵥⴻⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⵜ ⵉⵃⵕⵛⴻⵏ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: "étoffe grossière en laine"), ⴷ ⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵎⴽⵏ "ⴰⵅⵢⴰⵎ".

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ Johann Wetzstein ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵖⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "Cluḥ" ⴰⵄⵕⴰⴱ: "[...] Le nom schulûḥ signifie : “gueux, canailles de voleurs et de meurtriers”. [...] Ce mot désigne, dans la langue la plus ancienne, une longue branche d’arbre, et aujourd’hui encore, au Liban, une forte branche, tant sur l’arbre que coupée, se nomme schilḥ , pluriel schulûḥ . On transpose l’image sur des hommes rudes, grossiers, et à Damas on dit : “Levez-vous, vous êtes couchés là comme schulûḥ el-arab, des gourdins de bédouins.” Plus largement schilḥ signifie le voleur, ainsi qu’on le rencontre souvent dans les 1001 Nuits ". ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴹⴰⵔⵜ, ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ Hans Stumme ⵉ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴰⴷ. ⵎⴰⵛ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵏⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵎⵥⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵉⵔⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖ ⵜⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵜⵉⵏⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵖ ⵓⵥⵓⵕ [ⵛⵍⵃ] ⵏⴰⵃⵢⴰ-ⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ.

ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣ Robert Cunninghame Graham ⵖ 1898. ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵢⴰ: "Shillah is the Arabic name for the Southern Berbers, i.e. of the Atlas and the Sahara; Shluoch, in Arabic, means “cast out,” and Shillah, the “cast out folk.” The Shillah call themselves Amazeight, i.e. the noble people. This difference of opinion as to nomenclature has been observed in other nations. […] The Arabs use neither the word “Tamazirght” nor the word “Berber,” but call the Berber tribes “Shillah,” that is, the “outcasts”; the verb is “Shallaha” and the term used for the speech Shluoch".

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⴰⵎⴽ "ⵉⵎⵅⵅⴰⵔⵏ", ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵇⴷⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵛⵍⵓⵃ", ⵖ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵚⵎⵓⴷⵏ ⵖ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵜⵉⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵖ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⵉⵛⵍⵃ" ⵉⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵣⴷⵖ ⴱⴷⴷⴰ, ⵣⵓⵏ ⵉⵖ ⵜⵏⵏⵉⵜ "ⵙⵜⴰⵇⵇⵕ". ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵛⵍⵓⵃ" ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵇⵕⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵎⵥⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵖ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⴳⵔⵓⵔ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵏⵇⵔⵔⵓ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵄⵉⵎⵉⵍ, ⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵖ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵜ ⵉⵣⴳⵍ. ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵉⴳⴳⵍ ⵖ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ, ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵙ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵜ. ⵖ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵥⵓⵔ "ⵛⵍⵃ" ⴰⵎⵔ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ-ⴰ ⵉⵊⵕⴰ ⴰⵙ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⵣⴳ /ⵔ/ ⵙ /ⵍ/ (rhotacisme). ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⵛⴻⵔⵔⴻⵃ" ⵉⵙⵏⴰⵎⴽ inciser, disséquer, ⵉⵡⴰ ⵖ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵄⵕⴰⴱⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴼⵀⴰⵎⵏ ⵖⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⴹⵉⵍⵉⵏ, "ⵛⴻⵍⵃⴰ" ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉⴱⴱⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵣⵣⴰⵔⵏ, ⵉⴼⵔⵖⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴳⴳⴰⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⴼⵀⵎⵏ ⴰⵎⵢⴰ.

ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ "ⴰ-" ⵖ ⴰⵛⵍⵃⵉⵢ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵣⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵖⵏⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵢ'ⴰⴷ. ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ -ⵉⵢ (ⵉⵜⵜⵓⵔⴹⴰⵍ-ⴷ ⵣⴳ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⴰⵄⵕⴰⴱ -ⵉⵢⵢ) ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⴰⵛⵍⵃⴰⵢⵜⴰⵛⵍⵃⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ -ⴰⵢ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ -ⵉⵢ ⴷⴷⵓ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ . ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⵍⵃⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ; ⴰⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵜⵉ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ, ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵎⵎⴰ ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵛⵛəⵍⵃ, ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵛⵛⵍⵓⵃ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵛⵛəⵍⵃⴰ, ⵜⴰⵡⴰⴼⵓⵖⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵛⵍⵀⵉⵢⵜ.

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ "ⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ" ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⵣⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ "ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵅⵜ", ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⵙ "ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ" (ⴰⵣⵔⵉⴳ 5, 632):

  • 5- "ⵙ ⵏⵏⴰⴹⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⴰⵄⵊⴱⵉ"
  • 632- "ⵕⵊⵉⵖ ⵍⴱⴰⵔⵉ ⵜⵄⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ ⴰⴷ(ⵉ) ⴷ ⵍⵎⴰ ⵡ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴳⵉ"

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 8 ⴰⵔ 10 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵖ ⵙⵓⵙ, ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵍⵃⵓⵣ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵀⵉⵢⵜ ⵣⵖ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵖ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ (ⴽⴰⵥⴰ), ⴷ ⵔⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ.

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ. ⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⴼⴼⵖ-ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ Neo-Tifinaɣ ⵏⵜⵜⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵙⵙⵏⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⵔⵓⵙⵏⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⴹⵉⵍⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]