ⴰⵙⴼⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴼⵉ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ
ⵜⴰⵙⴳⴰSafi
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜAsfi
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 46000
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 79 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 308 508 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 72 935
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ, ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 282,227 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰ ⵏⴱⴹⵏ ⵜⵜ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ ⵙⴳ 1488 ⴰⵔ 1541.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ''ⴰⵙⴰⴼⵉ'' ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ''ⴼⴼⵉ'', ⵣⵄⵎⴰ estuary ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]