ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵓⵡⴰⵃⵉⴷⵉⵏ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ,ⴰⵎ ⵉⵣⵏⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ.ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵡⴳⴳⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ,ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⴰⵎ ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ, ⵉⵎⵓⵡⴰⵃⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵉⵏ . ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⵉⵜⵏ ⴰⵎ ⵣⵓⵍⴰⵇⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.ⵜⴼⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎ :

ⵎⵀⴷⵉ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ

ⵄⵙⵙⵓ ⵓⴱⴰⵙⵍⴰⵎ

ⴰⵀⵓ ⵃⴰⴼⵚ ⵀⵉⵏⵜⴰⵜⵉ

ⴷⵖⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⵚⴰⵖⵔⵓ, ⴷ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴷ ⵍⵃⵓⵣ , ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵥⵓⴹⵓⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵔⵄⴰ , ⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⵓⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵙⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵍⵉ ⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵓⴷ ,ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴰ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ .


ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵙⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵔⵓⵔⴷ ⵜⵜ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⵙ ⴱⵕ.