Jump to content

ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⴳⵓⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴰⴽⵏⴰⵔⵉ.

ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Zénètes) ⵏⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ (ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔⵜⵓⵏⵙⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵍⵉⴱⵢⴰ ، ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⴽⴷ ⵉⵣⵏⴰⴳⵏⵉⵎⵙⵎⵓⴷⵏ.[1] ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⵔⵃⵃⴰⵍ.[2][3] ⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵔ ⵙⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⴻⵏ, ⴷ ⵉⵣⵢⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴷ ⵉⵡⵟⵟⴰⵙⵏ.

ⵙⵍⵎⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ. ⵎⴽ ⴳⴰⵏ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⴰⵎ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵔⵉⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵏⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵏ ⵅⵍⴷⵓⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵔⴰⵡⵏⵉⵎⵖⵔⴰⵡⵏⴰⵢⵜ ⵉⴼⵔ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵖⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴳ ⵜⴰⵥⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⵜⴰⵎⵏⵉⵀⵡⵡⴰⵔⵉⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ ⴷ ⵇⵓⵔⵟⵓⴱⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⴼⴰⵟⵉⵎⵉⵢⵏ. ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵢⴰⵏⴻⵏ. ⵜⵏⴱⴰⴹⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵟⵟⴰⵙⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.

ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵉⴷⵎⵓⵏⴷ ⴷⵉⵙⵜⵉⵏⴳ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⴷ ⴳ 1915 ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵜⴰⵢⵢⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵎ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜⵜⵛⴰⵡⵉⵜ.[4]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵖⵏⴻⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Morocco, a country study
  2. Ethnicities, Community Making, and Agrarian Change: The Political Ecology of a Moroccan Oasis
  3. A History of Libya
  4. Edmond Destaing, "Essai de classification des dialectes berbères du Maroc , Etudes et Documents Berbères 19-20, 2001-2002 (1915). Edmond Destaing, "Note sur la conjugaison des verbes de forme C1eC2", Mémoires de la Société Linguistique de Paris, 22 (1920/3), pp. 139-148