ⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵔⴳⴰⵏ (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ: Argania spinosa, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ Sideroxylon spinosum, ⴷ Argania sideroxylon)[1]. ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵖⴰⵢⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ.

ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴰ ⵎⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ, ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵎⵖⴰⵢ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⵎⴰⴽⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⴰⵢ...

ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ (mg/1000 g).[2]
ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ
Tocophérol 483 583 190
Squalène 3136 499

ⵜⵓⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/5451/1/446_452.pdf
  2. Khallouki F, Younos C, Soulimani R, Oster T, Charrouf Z, Spiegelhalder B, Bartsch H, Owen RW (2003) Consumption of argan oil (Morocco) with its unique profile of fatty acids, tocopherols, squalene, sterols and phenolic compounds should confer valuable cancer chemopreventive effects. European journal of cancer prevention. 12(1):67-75. PMID 12548113