Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

|

ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⴳⵓⴳ ⵙ 50 ⴽⵎ, ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵉⵣⴷⴰⵖ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 21618 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ .

ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵚⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵉⴼⵏⵉ ⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵏ ⵙⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙ " ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ ⴷⵉⵍⵎⴰⵕ ⴱⵉⴽⵉⵏⵢⴰ".

ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1860, ⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵚⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵥⴽⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ⴳ 1934.ⵜⵚⴽⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⵉⵍⵉⴼⵔⵉⴽ ...

ⴰⴽⴰⵜⵉⴷⵔⴰⵍⵉⵢⴰ ⵜⴰⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵜ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ .

ⵜⴳⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴽⵜⵓⵔ ⵙ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎ ⴰⵚⴱⴰⵃⵉ, ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵓⵙⵏⵉ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]