Jump to content

ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ
Ibn Khaldoun
عبد الرحمٰن بن مُحمَّد بن خلدون الحضرمي
ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1332
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 19 ⵎⴰⵕⵚ 1406
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: Ibn Khaldoun) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ, ⵉⴼⴼⵓⴽⴽⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎ: ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵃⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵖⵓⵍⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ".

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ [1], ⴰⵎ ⵍⵉⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵓ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵃⵎⴰⵔ ⴰⵏⴰⵚⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵙ ⵙⵏⵓⴱⴳⵏⵜ ⵙⵎⵖⵓⵔⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵖⵕⵏⴰⵟⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1362 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵉⵙⵙⵉⴼⴹ ⵜⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⵇⵛⵜⴰⵍⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵎⵙⴼⴰⵔⴰ, ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵕ ⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⴼⴽⴽ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵉⵔⵉ , ⵢⵓⵔⵉⴷ ⵙ ⵖⵕⵏⴰⵟⴰ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⵖⵕⵏⴰⵟⴰ ⴷ ⵇⵛⵜⴰⵍⴰ . ⵍⵉⵖ ⵜⵎⵇⵓⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵏⵙ ⵉⴽⵚⵓⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵙ , ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵊⴰⵢⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⴷⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ "الحاجب" [2], ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⴽⴽⴰ ⵏⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⴼⵓⴽⵓ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵍⴽⴰⵎ ⵜⵉⵎⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵉⴷ . ⵎⴰⵛ ⵏⴽⵔⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵊⴰⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵇⵓⵙⵟⵏⵜⵏⴰ , ⵍⵉⵖ ⵜⴷⴷⴰ ⴱⵊⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵅⵍⵉⴷ ⵏ ⵇⵓⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⵉⵔⵡⵍ ⴷⴰⵖ ⵙ ⴱⴰⵙⴽⴰⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵢⵓⴳⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙ . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1374 ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵙ " ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰ..." ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ"كتاب العبر " ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙ ⴽⵓⵥ ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙⵏ .ⵄⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1377 ⵉⵙⵎⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ" .

1382 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⴳ ⵙ ⵎⴰⵕⵚ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⴷ ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1406.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]