ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ: 1
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 910 ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ

ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ[1] (ⴰⵎⵢⴰⵏ ⵏⵙ : ⴰⵏⴷⵍⵓⵙ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ,ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ : الأندلس) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ : ⵍⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵥ, ⵙⴱⴰⵏⵢⴰⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ. ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ (ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵢⵏ, ⴰⵢⵜ ⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ, ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵏ), ⵎⴰⵛ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵙⵔⵙ, ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⴷ, ⵏⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ.

ⴰⵙⵏⵎⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵥ ⵏ ⴷⵖⵉ , ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ 15 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ , ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴷ ⵟⵟⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ .

ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ

ⴰⵙⵙⴰⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵅⴼ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ,ⴰⵎ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵉⵏⵉⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵙⵙⵏⵜ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔⵙⵏ .

ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵓⵔⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵙ ⵍⵡⴰⵏⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⵎⵉⵍ ⴷⴰⵔⵙⵏ "ⵍⴱⴰⵏⴷⴰⵍ " ⴰⴷⵖⴰⵔ "ⴱⴰⵏⴷⴰⵍⵉⵙⵢⴰ.

ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⵟⵍⵓⵏⵟⵉ .

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵢⴷⴰ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ
ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⵓⴳⴰⵖⵜ

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵏ ⵕⵓⵛⴷ


ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵔⵉⴱⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵖⵕⵏⴰⵟⵉ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵥⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵙⵏⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ : ⵉⴳⵓⵣⵓⵍⵏ, ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵉⵖⵊⴷⴰⵎⵏ, ⵉⵀⵏⵜⴰⵜⵏ, ⵉⵙⴽⵓⵔⵏ. ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%88/