ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵍⵍⴰⵏ 24 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢⴰ, ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵡⵙ ⵊⵉⵣⵉⵙ ⴳ 1892

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵣⵔⵢ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ. ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵔⵜ ⵉⴽⴽⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ, ⴰⴳⵔⵓ, ⴰⵙⵓⴷⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ. ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵄⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ. ⵉⴷⵃⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴽⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⵉ ⵉⵣⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵖⴷ ⴰⵎ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ "ⴰⵎⵏⴰⴷ" ⵖⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵎ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵔⵜⵔ), ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⵍⵏⵜ ⴰⵎ ⴰⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ "ⵓⵙⵓⴳⴳⵓ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ" ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵓⵙ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⵔⵉⴽ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⵜⵜⵡⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ "ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ", ⴷ, ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵉⵢⵖⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⵏⵇⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ. ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵜⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ 722 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2 ⴽⴰ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ (ⴰⵎⵢⴰⵏ ⵏⵙ: ⴰⵏⴷⵍⵓⵙ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ: ⵍⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵥ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ (ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵢⵏ, ⴰⵢⵜ ⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ, ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵏ), ⵎⴰⵛ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵙⵔⵙ, ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⴷ, ⵏⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ.


ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...


  ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lalla Aicha al-Alami) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16.

ⵜⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵛⵛⴰⵡⵏ (ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1485 ⴷ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1561. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵏⵣⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵟⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴱⵓ ⵄⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⵡⵟⵟⴰⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴳⵔⵏⴰⵟⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴹⴹⵕ ⵍ'ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1492. ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ. ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵟⵓⵏⴰⵏⵉ ⵃⵉⵔⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⵓⵙ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⵍⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⴱⵜⴰ, ⵜⵙⵙⵏⴱⴹ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵙⴼⵙⴰⵢⵓⵏ ⴳⵔ 1515-1542. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵔⵉⵜⵙⵓⵏ ⴳ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ.
  ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: