Jump to content

14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
July 14 (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ (2023)
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 (14) 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
← 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ→

14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: July 14) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ "ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ" ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ (ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ) ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰ 170 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵢ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.


ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • 1961: ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ.[1]
  • 1961: ⵢⵓⴳⵉ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵍⴱⴰⵢ ⴰⵅⴰⵎⵓⵃ, ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴷⵓⴳⵓⵍ ⵉ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵔ ⵖⴼ ⵉⵥⵥⵍⵎⴳⴹ ⵏⵏⵙ.[1]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) tinussan.com