Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ"

200 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 366 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

(previous page) (next page)

1

(previous page) (next page)