20 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
20 ⴽⵟⵓⴱⵕ
October 20 (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
20 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ (2023)
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 (20) 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
← 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ→

20 ⴽⵟⵓⴱⵕ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: October 20) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ "ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ" ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰ 72 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵢ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.


ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]