Jump to content

ⴰⵢⵏⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵏⴰⵙ
Monday (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
<< ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ >>

ⴰⵢⵏⴰⵙ (ⵙ ⵜⴳⵍⵉⵣⵜ: Monday) ⴷ ⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]