Jump to content

ⴰⵙⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵙ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⵙⴼ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⵢⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵙ ⵜⵣⴳⴳⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⵢⵍⴳⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴹⴼⵔⵏⵜ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ. ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ (ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴳ ⴰⵀⵔⴰⵡⴰⵏ; ⴳ ⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⵢ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵔ 6 ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ.

ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ, ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵎⴰⵍⴰ ⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵉⵎⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⵉⴼⴼⵉⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ. ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵜⵜⵢⵉⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ: ⴰⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⴽ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⴽ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴳⵔ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2968 ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ 2 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2968.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵓⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵎⵙⴽⵍ ⵖⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙ ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵔⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⴼⵔⵉⵔⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]