Jump to content

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ
Saturday (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
<< ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ >>

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Saturday) ⴷ ⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ. ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]