Jump to content

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ
Week (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: imalass) (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Week) (ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ'ⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵙⵙⵉⵎⴰⵏⴰ" ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ "ⵙⴰ" ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵕⵏ (ⴳ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ), 168 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴷ 10,080 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ, 604,800 ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴽⵔⴰⵙ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ
1 2 3 4 5 6 7

ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⴳⴳⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ'ⴷ ⵉⵣⵣⵡⵓⵔⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⴳⵔⵓ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵙⵙ".

  1. ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ
  2. ⴰⵢⵏⴰⵙ
  3. ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ
  4. ⴰⴽⵔⴰⵙ
  5. ⴰⴽⵡⴰⵙ
  6. ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ
  7. ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]