ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ
Lingua Italiana
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ.
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ.
ⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ 75 ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 19 - 20
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ italiana, ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ (zgh)
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ(4)
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ(2)
ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ Accademia della Crusca
ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ (ⵙⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Lingua italiana), (ⵙⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Italian language) ⵜⴳⴰ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵀⵉⵏⴷ-ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ. ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 61,7 ⵉⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ "1 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ" ⴳⵉⵙⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ(ⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵔⵉⵣⵓⵏ) ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ( ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 6,8% ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ), ⴷ ⴳ ⵓⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]