Jump to content

ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵟⵓⴱⵕ
October (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
← ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ →

ⴽⵟⵓⴱⵕ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: October) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ. ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ «octo/ⵓⴽⵜⵓ» ⴷ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ, ⴷ ⴽⴽⴰⵏⵜⵜⵉⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵜⵜⵓⵏ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔⵜⴰ ⵙⵎⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]