Jump to content

ⵉⵎⴰⵎ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵎⴰⵎ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ

ⵉⵎⴰⵎ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵜ: Эмомалӣ Раҳмон؛[3] ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1952)، ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵟⴰⵊⵉⴽⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1992، ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1994. ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵍⵡⵉⵜ، ⵢⵡⴰⵊⵀ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ (ⵔⴰⵃⵎⴰⵏⵓⵠ) ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉⵙ ⵎⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵉ 100,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013، ⵢⵙⵜⵉⵜ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ . ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2010 ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵙⵍⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴷⵓⵛⵏⴱⵉ، ⵢⵙⴰⵡⵍ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰ ⵢⵥⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ، ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ "ⵜⴰⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ، ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ، ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ، ⴷ ⴷⴷⵉⵏ, ⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵖⵡⵡⴰⵖ ⴰⵎⵙⵍⴰⵎ ⵢⵙⵙⵉⵅⵛⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵢⵙⵙⵉⵅⵛⵉⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⵏⵏⵖ ⵢⵖⵓⵙⵏ. ⵢⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴽⴰⵔⴰⵣⴰⵢ ⴳ 16 ⵖⵓⵛⵜ 2007 ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴰⵙⵉⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴼⴰⴽⵛ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]