Jump to content

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ
December (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
← ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ →

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: December), (ⴰⵙⵜⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: dujamber) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ (ⵡⵉⵙⵙ 12), ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴷⵉⵚⵚⵓⵎⴱⵕ" ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ", ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰ 31 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : «ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ»
 • 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: «ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵔⵓⵎⴰⵏⵢⴰ»

 • 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: «ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ»

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]