Jump to content

ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵢⵢⵓ
May (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
← ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ →

ⵎⴰⵢⵢⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: May) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ. ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ "ⵙⴰ" ⴳ ⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ 31 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⴽⴽⴰⵏⵜⵜⵉⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵜⵜⵓⵏ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔⵜⴰ ⵙⵎⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]