Jump to content

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
Gregorian calendar (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴱⴰⴱⴰ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ 13, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.
ⴱⴰⴱⴰ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ 13, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.
2024 ⴳ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ 2024 MMXXIII
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2974
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵓⴷⵉⵢ 2568
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵉⵢ 1473 ԹՎ ՌՆՀԲ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵉⵥⴰⵏⵟⵉ 7532–7533
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵢⴰⵏⵉ 6774
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵇⵉⴱⵟⵉ (ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ) 1740–1741
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ 5784–5785
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ
  • ⴼⵉⵔⴰⵎ ⵙⴰⵎⴼⴰⵜ (2080–2081)
  • ⵛⴰⴽⴰ ⵙⴰⵎⴼⴰⵜ (1945–1946)
  • ⴽⴰⵍⵉ ⵢⵓⴳⴰ (5124–5125)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵕⴰⵏⵉ 1402–1403
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⵙⵍⵎ 1445–1446
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵉⵡⴰ 5 (令和5年)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⵓⵔⵉ 4357
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵜⵉⴱⵉⵜ «阳水虎年

(ⴰⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵏ-ⴰⴽⵙⵉⵍ) 2150 ⵏⵉⵖ 1770 ⵏⵉⵖ 997» - ⴰⵔ - «阴水兔年 (ⵓⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⵏ-ⴰⵇⵏⵉⵏ) 2151 ⵏⵉⵖ 1771 ⵏⵉⵖ 998»

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵓⵍⵢⴰⵏⵉ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉ ⵎⵓ ⴽⴽⵙⵏ 13 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵏⵉⵖ "ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ" (ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ) (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Gregorian calendar), ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ-ⵜ ⴱⴰⴱⴰ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1582, ⵢ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ "ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵓⵍⵢⴰⵏⵉ" ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⵕⴰⵢⵕ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵏⵢⵓ
ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⵓⵛⵜ
ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵟⵓⴱⵕ
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]