ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
Amazigh calendar (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
Asmlussan Amaziɣ (ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ)
Taswast Tamaziɣt (ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ)
2974 ⴳ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ 2024 MMXXIII
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵓⴷⵉⵢ 2568
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵉⵢ 1473 ԹՎ ՌՆՀԲ
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵉⵥⴰⵏⵟⵉ 7532–7533
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵢⴰⵏⵉ 6774
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵇⵉⴱⵟⵉ (ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ) 1740–1741
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ 5784–5785
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ
  • ⴼⵉⵔⴰⵎ ⵙⴰⵎⴼⴰⵜ (2080–2081)
  • ⵛⴰⴽⴰ ⵙⴰⵎⴼⴰⵜ (1945–1946)
  • ⴽⴰⵍⵉ ⵢⵓⴳⴰ (5124–5125)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵕⴰⵏⵉ 1402–1403
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⵙⵍⵎ 1445–1446
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵉⵡⴰ 5 (令和5年)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⵓⵔⵉ 4357
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵜⵉⴱⵉⵜ «阳水虎年

(ⴰⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵏ-ⴰⴽⵙⵉⵍ) 2150 ⵏⵉⵖ 1769 ⵏⵉⵖ 997» - ⴰⵔ - «阴水兔年 (ⵓⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⵏ-ⴰⵇⵏⵉⵏ) 2151 ⵏⵉⵖ 1770 ⵏⵉⵖ 998»

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵓⵍⵢⴰⵏⵉ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉ ⵎⵓ ⴽⴽⵙⵏ 13 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Amazigh calendar), ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ), ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ) ⵎⴳⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⵔⵄⵓⵏ "ⵔⴰⵎⵙⵉⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ" ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 950ⴷ.ⵜ. ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⵔⵄⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵚⵕⵉⵜ, ⵉⵚⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵔⵄⵓⵏⵜ, 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⵕⴰⵢⵕ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵕⵚ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵏⵢⵓ
ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⵓⵛⵜ
ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵟⵓⴱⵕ
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 1 22 23 24
25 26 27 28 29 30

«ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ»[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]