Jump to content

2974

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

2974
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ 29502960297029802990
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2970297129722973297429752976

2974 ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷ ⵙ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵉⴳⴰⵜ 2024, ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]