Jump to content

ⵉⴱⵔⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴱⵔⵉⵔ
April (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
← ⵎⴰⵕⵚ ⵎⴰⵢⵢⵓ →

ⵉⴱⵔⵉⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: April), (ⴰⵙⵜⵓⵜⵍ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: ibrir) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⴹⴼⵕⵜ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⴼⵔⵉⵍ", ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵍⵍ'ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵉⴱⵔⵉⵔ" ⴷ ⵙⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ 30 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]