Jump to content

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
November (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ
ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
← ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ →

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: November) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ. ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ «novem/ⵏⵓⴼⴰⵎ» ⴷ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⵥⴰ" ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ, ⴷ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵙⵎⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]