ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ)
ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
January (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ (ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ)
ⴰⴽⵔ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉⵎ ⴰⵙⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵙⵉⵏ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ⴱⵕⴰⵢⵕ →


ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: January ) ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵓⵢⵓⵍⵢⴰⵏⵉ, ⵉⴹⴼⵕⵜ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ, ⵉⵙⵎⵓⵏ 31 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵚⵎⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ.

ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
 2. ⴱⵕⴰⵢⵕ
 3. ⵎⴰⵕⵚ
 4. ⵉⴱⵔⵉⵔ
 5. ⵎⴰⵢⵢⵓ
 6. ⵢⵓⵏⵢⵓ
 7. ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
 8. ⵖⵓⵛⵜ
 9. ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
 10. ⴽⵟⵓⴱⵕ
 11. ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
 12. ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]