Jump to content

ⴽⵓⴱⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: República de Cuba , ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⴱⵉ , ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵔ 109,886 ⴽⵎ²، . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵀⴰⴼⴰⵏⴰ .

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⵢⵉⵡⴹ 11 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ 74,6% ⵙⴳⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ، ⵢⵣⴷⴷⴰⵖ 25,4% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ . ⴽⵓⴱⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]