ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ (ⵙ ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Bandera de Cuba) ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ 1 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1959 ⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵛⵓⵢⵓⵄⵉⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵛⵏⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵓⵖⵔⴰⵡ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⵖ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ

ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ:

  • ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
  • ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
  • ⴰⵏⵉⵍⵉ

ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
RGB 204-13-13 0-37-144 255-255-255
Hexadecimal #CC0D0D #002590 #FFFFFF
CMYK 0-94-94-20 1100-74-0-44 0, 0, 0, 0

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]