Jump to content

ⵙⵉⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰ ⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵓⴼⵉⵏ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⴰⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵣⵖ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵔⵉⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵓⴼⵉⵏ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵣ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴰⵔ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵢⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵡⵏⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴰⵃⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵜ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ. ⵣⵖ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⴷ: ⵜⵉⵎⵙⵙⵉ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰ, ⵜⵉⵎⵣⵔⵉ, ⴰⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵔⵔⵎⵓⵢⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ…

ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⴰⵎ: ⴰⵙⵎⵕⴹⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ, ⵓⵍⴰ ⵣⵖ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵔⴱⴱⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⵓⵛⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⴼⵔⵙⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵉⴳⵣⵣⵉ. ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵣⵖ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵎ: ⴰⵙⵙⵓⵏⴼ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵟⵟⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴰⴽⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵢⵓⵔⵓⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵎⴰⵙ.

ⴰⵙⵉⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵊⵉⵊⵊⵉ ⵖ ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵖ ⵃⵔⴰ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴷⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵖ ⵓⵔⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵉⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ, ⵃⵜⵜⴰ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰ ⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵉⵔⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵖ°ⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ, ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⵜ ⴹⵓⴼⵏ ⵜⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵜ ⴰⵙⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ .

ⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵣⵎⵎeⵎⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⴷ 98 ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙⴰ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ 1200 ⵓⵎⴰⴹⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 9000 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵀⵔⵛ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵡⴰⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ, ⵖ ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵜⵜⵉⵢⵏ ⵣⵖ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵙⵉⴷⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼⵔⴽⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵣ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴼ ⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.amadalamazigh.press.ma/tamazight/%E2%B5%9C%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B4%B9%E2%B5%93%E2%B5%8F%E2%B5%9C-%E2%B5%8F-%E2%B5%99%E2%B5%89%E2%B4%B7%E2%B4%B0/