Jump to content

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵢⵓⴹⵏⵏ, (ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ)

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : مرض) ⵜⴳⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵜⵜⵊⵕⵓⵏ ⵖ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⴳⴳⴰⵏ (ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⴼⴳⴳⴰ) ⵏⵖ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ (ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ). ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ (ⴰⵟⵟⴰⵏ). ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⵜ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ.

ⴰⵟⵟⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵟⵟⴰⵏ (ⴰⵙⴳⵜ : ⴰⵟⵟⴰⵏⴻⵏ ⵏⵖ ⴰⵟⵟⴰⵏⵏ) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ, ⵓⵔ ⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ.

ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⴳⴳⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⴽⵓⵛⵎ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵙⵙ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴳ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏⵏⵙ.
 • ⴰⴱⵓⴽⴹ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⵍⵉⵃ, ⵣⵓⵏ ⵉⵖ ⵏⵉⵜ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵉⵏⴰⵇⵚ ⴰⵙ ⵉⵥⵕⵉ.
 • ⴰⴱⵉⴹⵕ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ.
 • ⵜⵜⵓⴼⵉⵙ :
 • ⵜⴰⵡⵍⴰ: ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏⵖ ⴰⵖⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵖⵍⵜ (température).
 • ⴱⵓⴳⵍⵉⴱ : ⵏⵖ ⴽⵓⵍⵉⵕⴰ. ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵉⵎ ⴷ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19, ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴱⵓⴳⵍⵉⴱ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵏⵇⵇⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ[1].
 • ⴰⴹⴹⵓⵕⴹⵕ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ.
 • ⴰⵥⵥⵏⵥⵏ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ (ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ).
 • ⴱⵓⵃⵎⵕⵓⵏ :
 • ⵥⵕⴱⵉⵢⵢⵓⵏ :
 • ⵜⵉⴽⴹⵉⵜ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴼⵓⵙ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵓⵏⴼⵓⵙ)
 • ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ : ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵜⴹⵕⴰⵏⵉⵏ (ⵉⴼⵕⵅⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙⵙⵓⵎⵓⵎⵏⵉⵏ) ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ (ⵓⵔⵜⴰ ⵢⵍⴽⵉⵎⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ) ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⴹⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ (ⴰⴳⴹⵉⴹ ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴹⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵜⵛⵉ). ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴼ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴹ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴹⴰⵏ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⵙⵖⵓⵢⵢⵓ ⴳ ⵉⴹ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ, ⴱⴰⵛ ⴰ ⵉⵊⵊⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⵡⵎⵥⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⵄⴱⵕⵜⵜ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵙ ⴰ ⵉⵄⴱⵕ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵙ.
 • ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ : ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⵖⴰⵙ ⵡⵓⵍ (ⵏⵖ ⵉⴱⴱⴰⵇⵇⵢ ⴰⵙ ⵡⵓⵍ ⵏⵖ ⴰⴽⴽʷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰ ⴰⵙ ⵡⵓⵍ), ⵉⴳ ⴰⵙ ⵉⴼⵙⵙⴰ ⵡⵓⵍ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵙⵙⴰ ⴰⵙ ⵡⵓⵍ ⵏⵙ ⵖⵉⵔ ⵖⵎⴽⴰⵏ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ.
 • ⴱⴰⵢⵢⵓⵕ : ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⴰⵡⵔⴰⵖ (ⴱⵓⵚⴼⴼⵉⵕ ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰ ⵉⵛⵜⵜⴰⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵏⵖ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴷⵔⵓⵙⵓⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵖ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴹⵄⴰⴼⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴽⵍⵓ ⵏⵙ ⴰ ⵉⴳ ⴰⵡⵔⴰⵖ (ⴰⵚⴼⵕⵉ).
 • ⵜⴰⴱⴰⵡⵜ :
 • ⴰⵊⴹⴹⵉⴹ ⵏⵖ ⴰⵊⵊⵉⴹ : ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵍⵎ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙ ⵢⵓⴹⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵃⵓⴽⴽⵓ ⵖ ⵢⵉⵍⵎ ⵏⵙ. ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵊⴹⴹⵉⴹ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ.
 • ⴰⵥⴱⴱⴰⵕ :
 • ⴱⵓⵎⵣⵡⵉ :
 • ⵜⴰⵅⵏⵏⴰⴳⵉⵜ (ⵏⵖ ⵍⵅⵏⵏⴰⴳⵉⵜ) :
 • ⵜⴰⴼⵓⵔⵉ :
 • ⵜⴰⵜⵓⵏⵢⴰ (ⵏⵖ ⵜⴰⵜⵉⵏⵢⴰ) :
 • ⵙⵔⵔⵙⵜⴰⵎ
 • ⴰⴹⴹⵕⵖⵍ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵍⵉⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⴷⵓ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⴹⵏ.
 • ⵉⵚⵉⴹ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵔ ⵏⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ, ⵣⵓⵏ ⴰⵢⴷⵉ, ⴰⵙⵔⴷⵓⵏⴰⵖⵢⵓⵍ

ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵏⵓⴼⵍ (ⵏⵖ ⴰⵎⵎⴰⵄⴹⵕ ⵏⵖ ⵉⵚⵉⴹ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴽⴽʷ ⴰⵅⵅⵍⵓ): ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⵉ ⵉⵍⴰⵃ ⴰⵏⵍⵍⵉ (ⵍⵄⴰⵇⵇⵍ) ⵏⵏⵙ.
 • ⴰⵅⵓⴼⵜⵓ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵣⵣⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⴽʷⵜⵜⵉ (ⵉⵜⵜⵄⴰⵇⵇⴰⵍ) ⵎⵣⵢⴰⵏ (ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵍⵄⵎⵕ).
 • ⴰⴷⴷⵓⵀⴷⵓ: ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⵉ ⵉⴼⵜⴰ ⵓⵏⵍⵍⵉ (ⵍⵄⴰⵇⵇⵍ) ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⵇⵇ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ (ⵣⵓⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ (ⵍⴽⵙⵉⴷⴰ)).

ⵍⵇⵓⵙⵓⵏⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⵓⵏⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⴳⵉⵜⵙⵏ ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ "ⵍⵇⵓⵙⵓⵏⵉ". ⴰⵔ ⵜⴳⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵖ ⵍⵇⵓⵙⵓⵏⵉ ⴰⵔ ⵉⵖ ⵊⵊⵉⵏ ⵏⵖ ⵎⵎⵓⵜⵏ.

ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ) ⵏ ⵉⵖⵙⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵕⵕⵥⵉ : ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵕⵕⵥⴰ ⵉⵖⵙⵙ
 • ⴰⴼⵜⵜⴰⴽ (ⵏⵖ ⴰⵍⵍⵖⵣⵎ) : ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴼⵜⴽ (ⵏⵖ ⵉⵍⵍⵖⵣⵎ) ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵉⴼⵜⴽ ⴰⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵙ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴼⴰⵡⴰⵜ ⵉⵖⵙⵙ ⵙⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵉⵕⵕⵥⵉ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]