Jump to content

ⴰⵎⵓⴷⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ
ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ
ⴰⵏⴰⵡ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵙⵏⵙⴰⵔⵜⵓⵜ
ⵉⴳⵔ Eukaryota
ⴰⵙⴰⵖ ⵓⵙⵏⴰⵏ
Animalia

ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ (ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ : ⴰⵎⵓⴷⵔ), ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⵔⵜ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ. ⵙ ⴰⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⵙⵏ metazoa. ⴼⴽⴰⵏ ⵍⵉⵙⵎ ⵉ 1,5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⴱⵓⵅⵅⴰ, ⵎⴰⵛ ⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵓⴷⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]