Jump to content

ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ : جسم الإنسان) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⴳⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ (ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵍⵍⵓⵎ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ), ⴳⵉⵙ 206 ⵏ ⵉⵖⵙⵙ, ⴷ 639 ⵏ ⵜⴽⵙⵓⵎⵜ ( ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ 570 ⵏ ⵜⴽⵙⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⴰ). ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ. ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵉ (ⴰⵔⵉ) ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⵏⵍⵍⵉ :[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵉⵏⵏⵕⴼⴹ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵥⵥⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵥⵥⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]