ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵖⴷⴰⴷ

ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ [1][2][3][4] (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ : ⵜⵓⵇⵇⵓⵜⵉⵏ) ⵏⵖ ⵜⵉⵇⵇⵉⵜ (ⴰⵙⵜⵓⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ : ⵜⵉⵇⵇʷⵉⵜ) ⵏⵖ ⵓⵇⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⵇⵇⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵇⵇⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵇⵇⵉⵏ ⵏⵖ ⵓⵇⵇⵓ[5] (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ : المضاجعة أو ممارسة الجنس) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴱⴷⴷⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵏⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⵜⴳ ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽ) ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵔⵔⴰⵡ, ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⵎⵔⵔⴻⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⵇⵇⵓ".

  • ⵉⵙⵎ : ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ
  • ⴰⵎⵢⴰⴳ : ⵇⵇⵓ

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵜⵣⴷⵉ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵜⵜⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵖ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵙⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ. ⴰⵢⴰⴷⴷ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵊⴱⵉⵔⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵍⵙⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⵔⵜⴰ ⵜ ⵉⵙⴽⵛⵉⵎ ⴳ ⵓⴱⵛⵛⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵊⵊⴱⵉⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵃⴱⴰⵙ ⴰⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ ⵙⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵙⵙⵎⵔⵉⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⵊⵊⴱⵉⵔⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. (fr) http://tawiza.byethost10.com/Tawiza161/amarg.htm?i=1
  2. (shi) https://fr.scribd.com/document/518674934/Sida-VIH-Tachelhit-NNRU-YAT-ANGH-SSIDA
  3. https://www.startimes.com/?t=21508790
  4. http://amawal.wikidot.com/tuqqut
  5. http://amawal.wikidot.com/uqqu
  6. https://fr.scribd.com/document/518674934/Sida-VIH-Tachelhit-NNRU-YAT-ANGH-SSIDA