Jump to content

ⴰⴳⵍⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⴰⴳⵍⴰⵢ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⴳⵍⴰⵢⵏ) ⵏⵖ ⴰⴱⴰⵥⵥⴰ, ⴰⴱⴰⴽⴽⵓ, ⴰⴱⵊⵍⴰⵍ, ⴰⴱⵍⵍⴰⵡ, ⴰⴱⵍⵓⵍ, ⴰⴳⵯⵊⵊⵉⵎ, ⴰⵇⵍⵍⴰⵍ ⵏⵖ ⴰⵛⵟⵟⴰⴱ (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ: قضيب) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵏⴰⴼ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ. ⴰⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵡⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⴱⵥⴹⵉⴹ (ⴰⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ (ⵏⵖ ⵜⵉⵇⵇⵉⵜ ⵏⵖ ⴰⵔⵔⴰⵡ).

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⴰⵢ ⵏⵥⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ :

  • ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ: ⴰⴳⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵙ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵙ, ⵉⵅⴼ ⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ ⵙ ⵓⴱⵛⵛⵉⵜⵎⵖⴰⵕⵜ.
  • ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ: ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵥⵖⵕ ⵏⵙ.
  • ⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ: ⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵎ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⴰⴳⵍⴰⵢ ⴰⴽⴽ.
  • ⴰⵥⵖⵕ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ: ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ, ⴰⴹⵖⴰⵕ ⴳ ⵉⵎⵏⴰⴳⴳⵓⵔ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⴼⴳⴳⴰ.

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⵣⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⴽⴰⵏ :

ⴰⵙⵙⵏⴽⵔ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵥⵥⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵇⵇⵓⵕ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵇⵇⵯⵉⵜ (ⵏⵖ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ) ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵇⵇⵓⵕ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵥⵥⵕ, ⴰⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⵔ.

ⴰⵙⴱⵉⵥⵥⴹ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⵙⴳⵉⵙ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖ ⵓⴱⵥⴹⵉⴹ, ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⴼⵉ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴼⴼⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴱⵍⵍⴰⵖⵖⵓ (ⵍⵎⴰⵏⵉⵢ) ⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ.

ⵜⵉⵎⵓⴹⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⴽⴰⵏ :

  • ⴰⴹⴹⵓⴽⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⵔ : ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⴰ ⵉⵏⴽⵔ.
  • ⵉⴼⴼⵉ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ : ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴰ ⵉⵜⵜⴼⴼⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵓⵜ.

ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ[1][ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵎⵥⵉⵏ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵍⵎ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴼ ⵉⴼⵅ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⴰⵎⵥⵥⴰⵢ. ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ (ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ : ⵉⵙⵉⴽⴽ ⵉⵡⵉⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ)

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]