Jump to content

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⵎⴱⵔ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1998 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ

 ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ, ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ 09 ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1874 ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ ⴱⵉⵔⵏ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1969. ⵣⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⴷⵔⵔⵓⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵉⴳ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ, ⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵉⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]