Jump to content

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lalla Aicha al-Alami) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16.

ⵜⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵛⵛⴰⵡⵏ (ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1485 ⴷ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1561. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵏⵣⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵟⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴱⵓ ⵄⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⵡⵟⵟⴰⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴳⵔⵏⴰⵟⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴹⴹⵕ ⵍ'ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1492. ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ. ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵟⵓⵏⴰⵏⵉ ⵃⵉⵔⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⵓⵙ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⵍⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵜⴰ, ⵜⵙⵙⵏⴱⴹ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵙⴼⵙⴰⵢⵓⵏ ⴳⵔ 1515-1542. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵔⵉⵜⵙⵓⵏ ⴳ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.aljazeera.net/women/2020/8/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9