Jump to content

ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵙⴳⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ

ⵍⵍⴰⵏ 24 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⴳⴷ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.


ⴰⵙⴳⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ, ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵯⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⴳⴰⵎⴰ, ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵉⵣⴷⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵙ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵖⴰⵍ ⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵎⵍ ⴰⵙⴳⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵉⵖⵣⵡⵔ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⴳⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ. ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏⵖ ⴰⵖⴰⵍ, ⵎⴰⵛ ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵍ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⴳⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ. ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏⵖ ⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ