Jump to content

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵓⵥⵜⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵉⵕⵇⵇⴰⵚ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵍ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵜⵜⵏ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵙⴳ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵡⴹⴹⵕ.ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵉⴱⴷⵔ ⵜⵜⵏ (ⵜⴰⵡⵕⴰⵜ , ⵉⵏⵊⵉⵍ,ⵥⴰⴱⵓⵕ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴷ ⵎⵓⵙⵙⴰ),ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴰⵙ ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵏ ,ⴷ ⴰⵜⵜⵏ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⴳⴳⵯⵉⵣⴷ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⵕⵇⵇⴰⵚ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.


ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ

ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⴰⵡⵉⵏ_ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ_ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ_ⵜⵓⵔⵔⴰ_ⴳ_1503
ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵡⵕⴰⵜ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵕⴰⵜ


ⵉⵏⵊⵉⵍ

ⵣⴰⴱⵓⵕ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴷ ⵎⵓⵙⵙⴰ