ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵍⵍⴰⵏ 7 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

                    ⴰⴳⴳⵯⴰ

ⵍⴻⵙⵉⵖ ⴰⵥⴻⵏⵏⴰⵕ

ⵔⴻⴱⵉⵖ ⴰⵛⴻⴽⴽⴰⵕ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⵖ ⵉ ⵓⵥⴻⴱⴰⵕ

ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉ ⵢⴰⵖ ⵓⵥⴻⴱⴱⴰⵕ

ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵎⵖ ⵉ ⵓⵛⴻⴼⴼⴰⵕ

ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵜⵎⵖ ⵉ ⵓⵎⴻⵅⵅⴰⵕ

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⴰⵛⴻⵏⵢⴰⵕ

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⴰⵥⴻⵏⵟⴰⵕ

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⴻⵖ ⴰⴼⵉⵖⴰⵕ

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⴰⴼⵉⵏⴰⵕ

ⵖ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵥⴰⵖⴰⵕ

ⵅ ⵓⴼⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵕⴰⵕ

ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵃⵓⴼⵖ ⴰⵀⴰⵇⵇⴰⵕ

ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⴼⵖ ⵉ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵕ

--

ⴰⵣⴻⴳⵣⵓ ⵏ ⵉⵜⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ :

-ⴰⵛⴻⵏⵢⴰⵕ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴱⴹⴰⵢⵏ

-ⴰⵥⴻⵏⵟⴰⵕ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵓⵔⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵖⴻⵣⵣⵉⴼ

-ⴰⴼⵉⵏⴰⵕ :ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ

-ⴰⵀⴰⵇⵇⴰⵕ :ⴰⴳⴰⵢⵡⴰⵕ

-ⴰⴱⴰⵇⵇⴰⵕ :ⵜⵓⵏⴰⵏⵜ,ⵜⴰⴳⴰⵜ

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⴻⵎⵎⵓⵏ (ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ)

26/10/2973/09/11/2023

  ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ

       • ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ •

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ , ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ . ⴳ ⵜⵣⵡⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. •ⴰⵣⵡⴰⵍ (le titre) ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 , ⵢⵓⵛⴽ ⴰⴷ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ (proverbe) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵜⵓⵎⵍⴰ " ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵖ ⵜⵖⵔⵉⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵔⴰⵏ ⵜⴰⴽⵣⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵔⵙⵉ(sujet) ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ . •ⴰⵎⴰⵔⴰ(L'écrivain) ⵎⴰⵙⵙ Hicham Fouad Goughelt ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⵓⵥ , ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. •ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ (les personnage) ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ . - ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ : ⴰⴱⴷⵔⵃⵎⴰⵏ , ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ , ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ - ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵍⴰⵢⵍⴰ - ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ : ⵍⴽⵓⵎⵉⵙⵉⵔ ⵙⴰⵎⵉⵔ , ⵉⵏⴱⴹⵉ , ⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵏ , ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ... •ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ (lieu) : -ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙⵉⴼ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ . - ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ : ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ . - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵃⴰⵢ ⵍⴼⴰⵔⴰⵃ : ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ . - ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ , ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵍ , ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ , ⴰⵙⴰⴷⵓⵙ , ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⴰⴱⵏⵉⵇ .

    •ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ (rèsume) .

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ "ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ , ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵜⵓⵎⵍⴰ " ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ " ⵎⴰⵅ ⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ?" . ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵎⵣⵣⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵎⵣⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⵅⵉⵔ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ , ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙⵉⴼ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ . ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⴽⴽⵙⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ , ⵅⵯⵍⴰⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵖⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ . ⴹⴷⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵛⵓⴱⴱⵓⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ , ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ . ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜ ⴰⵊⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ , ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵉⵙⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵃⵛⵓⵛⵜ ⵉⵣⴷⵖ ⴳⵉⵣ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ . ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵥⵥⵍⴹ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⴹⴰⵕ ⴹⵉⵢⵢⵉⴹ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵖ ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ, ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰ ⴳ ⵍⴼⴰⵔⴰⵃ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵥⵥⵍⴹ ⴷⴷⵔⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ. ⵟⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⴷ ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ , ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⴰⵍⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵓⵡⵡⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ. ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵅⵚⵚⴰ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴰⴱⵍ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ . ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⵓⵏⴷ ⵉⵎⵙⵓⵡⵡⵔⵜⵏ ⴰⴷ ⵊⵎⵎⴰⵄⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⵇⵇⵏⵏ ⴰⵙ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵔ ⵜⵓⵊⵊⵉⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵢⵓⵜ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵉⴹⵕⵏ ⵙ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵢⵓⵜ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⵓⵔ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⴽⵔ , ⴰⵡⵉ ⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵉⴳⵓⵜⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵢⴰⴼⵓⴹ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵜ . ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⴱⵉⵀⵎⴰⵏ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵎⴰⵅ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵃⵜⵜⴰ ⵉⴷ ⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵣⴷⵉⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ . ⵎⴹⵍⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵎⴹⵍⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ . ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⵉⴱⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰ ⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴰⵙ ⴼⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⴰⵛⵛ ⴱⴹⴰⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰ . ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰ. ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵎⵎⴰⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵎⵎⴰⴳⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴹⵕⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ, ⵣⵓ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵊⵔⵓⵏ ⴳ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ , ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ . ⵥⵔⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ , ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵉⴼⵍ ⴰⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵉⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵙⵙⵓⵡⵔⵉ . ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵟⴳⵓⴹⵉ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⵉⴱⵔⴰ ⵟⵟⴰⴹⵏ ⵓⵍ ⵏⵙⵙ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ . ⵔⴰⴷ ⵏⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⴰⵇⵇⴰⵔⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⵉⵍ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵣⵏ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵜⴱⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵏⵉ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵎⵉⵏ ⵙⴽⴽⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⴹⵕⵏ ⴳⵔ ⵉⴷⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵙⴰⵡⵍ ⵉⵢⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⴽ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵉⵇⵇⴰⴱⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵢⵢⵉⴹ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ ⵉⵃⴱⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⵜ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵙⵙⴰⴳⴷ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰⵜ ⵉⴼⵖ . ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵔ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴱⴷⴷⵏⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵎⴰⵛⵛ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔⴰⵏⴰⵙ ⵖ ⵓⴱⴱⵓⵔⵟⴰⴱⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ . ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵍⴰⵅⴱⴰⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵜⵔⵡⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜⵟ . ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵜⵥⵕ ⴰⴹⵉⴷⵢⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⴼ ⵜⵓⴼⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ . ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵓⵎⵣ ⵏⵜ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵡⵉⵏ ⵜ ⵙ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴼⵓⵙ . ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵏⴱⴹⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴱⴹⵉ ⵊⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⵯⵣⵜ ⵏⴳⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴱⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵙⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⴰⵏ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵎⴰⵅ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵔⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴽⵔ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵍ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵅⴷⵎⵏ ⵜⵜ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴼⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴳ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵉⵍⴷⵉⴷ ⵢⴰⵏ CD ⵉⵎⵍⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴹⵉ CD ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵖⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⴽⵚⵓⴹ ⵢⴰⵜ .ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⴼⵔⴽ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵎⵉⵙ ⴽⴰ ⴷ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ . ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⵎⵍⴰ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵖⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⵎⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ . ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⴽⵉⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⴳⵉⵣ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵛⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰ ⴽ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵖ ⴰⵢⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰⵏ . ⵜⵍⴽⵎ ⴷ ⵖⵉ ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ .

ⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⴷⵎ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵏ ⴽⵓ ⵢⵓⴽⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵖⴼ .ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵛⵔⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵢ ⵉⵍⵙ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⵛⵔⴰ ⵓⵜⵛⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ,ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵓ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴻⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵢ ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⴰⵔ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵛⴻⵟⵟⵓ ⴰⴹⵓ ⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵏⵏ,ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵙⵔⴰⵖ ⴰⴹⴰⵔⵓ .ⵓⴷⵎ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ,ⵉⵍⴰ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⴱⴰⵜⵏ.ⵉⵍⵙ ⵉⵍⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⴰⵛⴻⵔⴰⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⴻⴷⵎⴰⵎⴰⵢ.ⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⴰⵙⴻⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⴳ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⴰⵎⴻⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴷⴻⴱⴽⵓ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ.ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵛⵣ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ.ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵛⵔⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 196.74.51.154 08:24, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵎⴻⵣⵜⴰⵍ

ⵏⴻⵜⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⵛⴰⵍ

ⵍⵉⵖ ⴰⵡⴰⵍ

ⵍⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⵎⴰⵍ

ⴷⴷⵉⵖ ⵙ ⵓⵏⵉⵎⴰⵍ

ⵓⵜⴻⵙⵖ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ

ⵙⴻⴽⵉⵖ ⴰⴼⵉⵜⴰⵍ

ⵥⴻⵖⵉⵖ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ

ⴳⵉⵖ ⴰⵎⴻⵣⵜⴰⵍ

ⴳⵉⵖ ⴰⵙⴻⴽⴼⴰⵍ

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⴷⴻⵔⵎⴰⵍ

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⴹⴻⵕⵖⴰⵍ

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⴹⴻⵕⴹⴰⵍ

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⴷⴻⵔⴼⴰⵍ

ⵍⵉⵖ ⵓⴷⵎ ⴰⵊⴻⵎⵍⴰⵍ

ⵍⵉⵖ ⵓⵖⴱ ⴰⵃⴻⵔⵎⵍⵍⴰⵍ

ⴰⵣⴻⴳⵣⵓ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ :

-ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ :ⵉⵎⴰⵍ,ⴰⴼⵉⵎⴰⵍ,ⴰⴷⵉⵎⴰⵍ

-ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ :ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ

-ⴰⴼⵉⵜⴰⵍ :ⴰⵎⴻⵚⵕⵉⵢ

-ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ :ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵏ ⵉⴷⴻⵇⵇⵉ  ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵏ

-ⴰⵎⴻⵣⵜⴰⵍ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵎⵅⵕⴼⴰⴼⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

-ⴰⵙⴻⴽⴼⴰⵍ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴻⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ

-ⴰⴷⴻⵔⵎⴰⵍ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ

-ⴰⴷⴻⵔⴼⴰⵍ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵅⵅⴰ ⵓⵙⴻⵏⴰⵔⴰ

-ⴰⴹⴻⵕⴹⴰⵍ :ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⴷⵏ :ⴰⴹⴻⵕⴹⵓⵕ

-ⴰⵊⴻⵎⵍⴰⵍ :ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⵉ ⴷ  ⵜⴰⴱⴻⵅⵏⵉ

-ⴰⵃⴻⵕⵎⵍⵍⴰⵍ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴻⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⵉⵍ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ (ⵀⴻⵎⵎⵓⵏ)

31/10/2973/14/11/2023 196.65.69.29 08:49, 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵎⴻⵣⵜⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵏⵓ ⴳ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵎⵛⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ 196.64.129.212 14:19, 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⴰⵡⴰⵏⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵣⵔⴳ ⵉⵣⵣⴰⴹⵏ ⴰⵡⴰⵍ

 ⵙ ⵓⵣⵔⴳ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵣⵣⴰⴹⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵓⴳⵎⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⵓⵜⵢ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⵓⵡⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⵓ.ⵙ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵏⵖⴷ , ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⴼⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵣⴳ ⵓⵔⴽⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵕⵓⵎ ⵉⵜⵜⵏⴼⵓⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵅⴷⵉⵍⵏ.ⴰⵣⵔⴳ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵙⵉⵔ ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ ⴰⵡⵡⵔⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵣⴳ ⵓⵍⵎⵖⵓⵣ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ.ⵙ ⵓⵙⴽⵯⵜⵢ ⵏ ⵉⵍⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵔ ⵜ ⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢⵖ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ.ⵏⵏⵓⵔⵣⵖ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⵉⵏⵓ ⵍⴰⵥ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴳⴳⵯⴷⵏ ⵉ ⵓⵣⵓⵏⵥⵎ ,ⵉ ⵓⵙⵓⵙⵎ ⵏ ⵓⴽⵓⴽⵎ.

12/11/2973/26/11/2023 ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 20:54, 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ

 ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵣⵓⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ ⵜⴰⵣⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⴱ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ.ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ -ⴰⴷ ⵀⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵎⵕⴹⴰⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ .ⴽⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵛⵛⵓⴹ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵉⵖ ⵉⵙⵔⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵣⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵉ ⵉⵅⴱⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ .ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵏ ⵅ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⵟ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵍⵓⵍⴽⵏ ⵖ ⵜⵉ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵉⵇⵇⴰⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵡ ⵓⵎⴳⵢⴰⵣ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴱⵏⵏⵉⵛⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵓⵔⵉⵏ.

13/11/2973/27/11/2023 ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:48, 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  ⵉⵎⵎⵙⵇⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⵖⵏⵓⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⵎⵢⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵍⵙ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵢⵓⴳⵢ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵖ ⵉⴷⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴱⵉⴱⴹ ⴳ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ.ⵉⵎⵎⵙⵇⵙⴰ ⴼ ⵜⴱⴰⴽⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⴳⵯⵓⵍⵓⵏ!!ⴽⴽⵉⵖ ⵔⵓⵔⵉⵖ ⴰⵙ ⵙ ⵓⴷⵎ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⵉⵏⵜ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ.ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵖⵔⵓⵔⴹⵏ ⴰⵀⴰ ⴽⵓⴷ ⴼⴰⴼⴰⵏ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵏⵙⵉⵏ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⴰⵏ ⴰⵄⵕⴹⵓⴹ(ⴰⵣⵣⴰⵔ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ) ⴷ ⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ.ⴽⵓⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵢ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵙⵙⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵉⴼⵔⵉ ⴷⴰⵢ ⵣⵓⵎⵏ ⴳⵉⵙ.ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵙ ⴽⴽⴹⵏ ⵙ ⵉⵣⴻⵏⵥⴰⵕⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵥⵎⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⵣⵏⵓⵛⵛⵎⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵣⵓⵎⵉ.ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵙ ⵡⵉ-ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ?!ⵉⵖ ⵜ ⵛⵛⴰⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰ ⴽⵓ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵖⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵏⵓ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵇⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵉⵅⴱⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴷⵍ ⵓⴽⵓⴷ ,ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴽⴰⴽⵓ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

14/11/2973/28/11/2023 ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:58, 28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵓⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵎⵖⵕⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵙⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ !!ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵉⵎⵖⵕⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵛⵣ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰⵛⵛⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵣ ⵜⵉ-ⵏ ⵜⵓⵢⴼⵉⵔⵜ.ⵙ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ .ⵎⴰⵛⴰ ⴽⵓⴷ ⵣⵏⵓⵛⵛⵎⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵔⵓⵏ (ⴻ)ⵅⴰⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰⵍⵉⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⴷⴱⴱⴰⴽⵜ (ⴻ)ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵓⵃⵏⵊⵉⵔ ⵜⵉⵖⵕⵉ,ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⵢⴰⴹⵏ .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴱⴱⴰⴽⵜ -ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⵛⴹ(lubrifiant) ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜ-ⵉ ⵜⴳⵉ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵙⵔⵏⵙⵏ ⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵍⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵏⵉⴷ ⵏ (E).ⵜⴰⵃⴻⵔⴷⴱⴱⴰⴽⵜ (Semi-voyelle)ⵜⵍⴰ ⴰⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵅⴰⵙ ⵖ ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⴳⴰⵔⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ.ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵖⵊⴷ ⴷ ⵉⵖⵊⴷ :ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵢⴰⴳ ⵡⵉⵙ -ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵖ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⵓⵖ ⵉⵖⵊⴷ ⴷ ⵉⵖⴻⵊⴷ ,ⵉⵎⵛⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⵕⴹ ⴷ ⵉⴼⵕⴹ :ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵢⴰⴳ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵔⵉⴽ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ,ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵖ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⵓⵖ ⴰⵎⵢⴰⴳ ⵉⵎⵛⵉⵙ :ⵉⴼⵕⴹ ,ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵖ ⵉⴽ-ⴰⴷ :ⵉⴼⴻⵕⴹ.ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⵣⵍⵣⵢⵖ ⵉⵎⵖⵕⵉ.

15/11/2973/29/11/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:03, 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵣⵉⵍⵣ ⵓⵏⵖⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵉⵍⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵔⵉⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⵖⵢⴰⴷ ,ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵎⵊⵉⵍⵉⵜ .ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⴹⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ,ⵉ ⵜⵖⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ,ⵉ ⵜⵍⵢⵣⴰ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ -ⴰⴷ .ⵉ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴹⴽⴰⵍ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ (الضمان الإجتماعي ) ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ,ⵉ ⵡⵉ-ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵖⵍⵙⴰ (الأمن )ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ,ⵉ ⵡⵉⵙ-ⵛⵕⴹ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵙⴰ (السلامة ) ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ.ⵉⵔⴰ ⵓⵣⵉⵍⵣ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⵛⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵓⵡⵉⵍ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ.ⵉⴷⴷ ⵓⵀⵓ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⴰⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔⴱⴱⵊ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖ ⴰⴱⵓⵔⴱⵣⵣⴰ ⵏⵏⵙ.

17/11/2973/01/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:53, 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

s tmlda n usfuglu n usggwas Amazigh[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Asggᵚas amggaz Asggᵚas amggaz asggᵚas amnzaz afa n izmaz d wasa n ifḍaz

g wanfa n ubaraz

x wansa n uγaraz γ wanu n ilzaz x wanu n idraz g wanu n inγaz g wanu n ilqaz ad imun d umdaz ad imun d umzaz ad imun d ulyaz ad ig abatu n udyaz ad ig abatu n ugyaz ad ig asafu n ugraz ad ig anafu n ucraz iga akud n unkaz iga agud n ungaz iga usud n ulkaz iga adus n uḥnaz


Asfru n itsn iwaliwn : -Amnzaz :ilan inzazn :ay-nna yakkan aẓawan g yan imiss nns wan ardin ,tawna ,ateklas…. -Ifḍaz :afḍḍuz :seksu n tumẓin -Aγaraz :ansa g ittsrus cra ca n uskkin ar t izznz nγ t issifḍ -Ilzaz :alzaz :ay-nna da issaγ ca niγ da t izznza(la marchandise) -Inγaz :anaγiz :adriz,idraz :ay-nna da ittaǧa uburks adday da ittddu kra (les traces) -Ilqaz :alqquz :agudy n cra n uskkin (les masses) -Amdaz :tumrt (la joie) -Imzaz :amzaz :agudy n waman ittazzlan (le courant) -Alyaz :adday iddr ka asl n waḍan (la santé) -Agyaz :s unaba n tirra nna ikka ibdr Mass Aḥmad Ḥaddaci -Agraz :asag yiri cra ca n uskkir γnd kra n uskkin -Ankaz :asag inna cra ay-nna illan (la reconnaissance) -Angaz :adday ar ittγḍaf cra s ca n uskkin (le fait de s’intéresser) -Alkaz :asag idlg kra yan uslsu s tiwllafin n ifilan (la broderie) -Usud :ad issd :ad isγudu cra asṭṭa -Adus :ay-nna ittaγn aha issidd (la bougie) -Aḥnaz :ad ikls kra aḥnu n tanrrawt ,ad inru (marquer le but de victoire ou être victorieux) 11/01/2024/24/01/2024 Arhazaf Hmmun Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:58, 24 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]