ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 8 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵙⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵍⵍⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵖⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵎⵓⵏⴰⵏ (ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⴻⵏ), ⵉⵔⵎ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ » ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ ⵖⵔ ⵢⴰⵍ ⵉⵍⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: « ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ » (ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷ ⵜⵜⵎⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⴷ « ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ » (ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵡⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰⴳ ⴰⵎⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ). ⵙ ⵎⴽⴰ, ⴳⴰⵏⵜ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ » ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ, ⵖⴼ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ (ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 汉语; ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ: 漢語), ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵉⵡⵏⵏⴰ «ⵀⴰⵏⵢⵓ» ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵏ", ⵏⵉⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ: 中文 ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵉⵡⵏⵏⴰ «ⴳⵓⵏⴳⵡⵉⵏ» ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ") ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵏ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ. ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ. ⵣⵉⴽⴽ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⴽⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵀⵓⵏⴳ ⴽⵓⵏⴳ, ⴷ ⵟⴰⵢⵡⴰⵏ. ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉⴳ 1.35 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ (16% ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ) ⵍⵍⵉ ⵙⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
«ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵃⴰⵍⴰⴱ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴼⵓⵥⴰⵔ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵜ (ⵢⵓⵛⵡⴰ 1:1)»
ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎⴹⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (Iso 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰⵃⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: