Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ 375 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ (ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵎⵎⵓⵜⵏⵜ).

ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵀⴰⵜⵏⵉ ⵙ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ:

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]