Jump to content

ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵄⵕⴰⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵣⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵛⵍⵃⵉⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 19 ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴰⵍ-ⵃⴰⵡⴹ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⵣⴰⵍ.

ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵥⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[1][2].

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵓⴼⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⴼ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ[3].

ⵉⵖ ⵏⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴱⴷⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ “ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ” ⵏ ⵚⴰⵍⵉⵃ ⴱⵏ ⵟⴰⵔⵉⴼ (ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ), ⵉⵙⵔ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵏ/ⵉⵖⵓⵍⵖⵡⴰⵟⵏ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵍⵇⵇⵯⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⴰⵖ ⴷ ⵣⵉⴳⵙ ⵍⴽⵉⵎⵏⵜ ⴰⵎⵔ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ[3].

ⴰⵔ ⴰⵖ ⴰⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵓⵎⴰⵔⵏ (ⵖⵓⵎⴰⵔⴰ), ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ, ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵃⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⴰⵏⵏⴰ, ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⴰⵏ “ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ” ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵢⴰⵔⴰ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴳⵯⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵚⵎⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵉ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ “ⴰⵜⵜⴰⵡⵃⵉⴷ” ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ (ⵍⴰⵃⵣⴰⴱ), ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵍⵃⵉⵣⴱ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵙⵓⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⵓⵔⵔⵉ 'ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ'. ⴱⴷⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ, “ⴰⵍⵇⴰⵡⴰⵄⵉⴷ” ⴷ “ⵍⵉⴰⵎⴰ”, ⵙⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⴷⵓ ⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⴹ ⵡⴰⵍⵓ ⵣⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ[3].

ⵙⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 12 ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 20, ⵜⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ “ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ”. ⵜⴰⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵖ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴷ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵉⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵙⵏⵉⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⵜⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵏⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⴳⴰⵏ ⵜ ⵖ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴳ ⵓⵃⵙⵙⵓ[3].

ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ Nico Van Den Boogert (2000)[4], ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵥⵓⵏⵉⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 10 (ⴹⵍ), ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵖ ⵜⵉⵙ 14 (ⴹⵍ).

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ. ⵎⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏⵉⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴳⵉⵙ ⵣⵡⴰⵔ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⴰⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵖ. ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ: ‘’’’, ‘’’’, ‘’’’ ⴷ ‘’’’ (ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ ⵏⵖ ⴰⵛⴼⴰ). ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ‘’’’, ‘’’’ ⴷ ‘’’’ ⴷⴰ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ Ḥurūf al-madd (حروف المدّ), ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
تاسافت ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ tasaft
تيزنيرت ⵜⵉⵣⵏⵉⵔⵜ tiznirt
تولوليت ⵜⵓⵍⵓⵍⵉⵜ tululit

ⵖ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵔⵉⵎⵖⵔ, ⴰⵖⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴻ (ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ) ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ. ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⴼⵉⵔⵉⵏ ⵕⵥⵎⵏⵉⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
تامماشت ⵜⴰⵎⴻⵎⵎⴰⵛⵜ tamemmact
تاسلت ⵜⴰⵙⵙⴻⵍⵜ tasselt
يلودى ⵢⴻⵍⵓⴷⵉ yeludi

ⵖ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵖⵔ, ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ Fatḥa. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ kasra.

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉ-ⵓ-alif-mamduda ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⵕ yāʼ ⵏⵖ wāw. ⴰⵎⵙⵍⵉ ⴰ- ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ alif-mamduda ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ hamza ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍⵏ, ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
ءآيت ورسانن ⴰⵢⵜ ⵡⴻⵔⵙⴰⵏⴻⵏ Ayt Wersanen
آيفشتالن ⵉⴼⴻⵛⵜⴰⵍⴻⵏ Ifectalen
آوغزافن ⵓⵖⵣⴰⴼⴻⵏ Uɣzafen

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵅⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰ-, ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵙ alif-mamduda:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
آوداد ⵓⴷⴰⴷ udad

ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵖ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴽⴰ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ Kitab Al-Asma ⵏ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴰ- ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵙ alif-mamduda ⵏⵖ alif mamduda ⴷ ⵢⴰⵜ hamza ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
آمكراز ⴰⵎⴻⴽⵔⴰⵣ amekraz
ءآدرار ⴰⴷⵔⴰⵔ adrar
ءآغاز ⴰⵖⴰⵣ aɣaz

ⵖ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ ⵉ- ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵙ ⴰⵍⵉⴼ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜlhmza ⴷⴷⴰⵡⵙ, ⵜⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜⵜ yā’:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
إيردن ⵉⵔⴷⴻⵏ irden

ⵖ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ, ⵓ- ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ alifhmza ⵉⵜⵜⵢⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜⵜ wāw:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
أوماد ⵓⵎⵎⴰⴷ ummad

ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ alif (ⵙ Fatḥa ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵉⵎⵖⵔ):

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
افسوا ⴻⴼⵙⵓ efsu
انس ⴻⵏⵏⴻⵙ ennes
وار الاغ ⵡⴰⵔ ⴻⵍⵍⴻⵖ war elleɣ

ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵢⴰⴼⵍⵏⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵉⵎⵖⵔⵉⵏ. ⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴱⵍⴰ ⴰⴳⴰⵖⵔⵉ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴰ- ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵉⴼ, ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ-ⵓ- ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵙ ⴰⵍⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵕ ḥarf al-madd nna dids yuckan:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
ادمام ⴰⴷⵎⴰⵎ admam
ايغرى ⵉⵖⵔⴻⵢ iɣrey
اوكان ⵓⴽⴽⴰⵏ ukkan

ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⴳⴰⵖⵔⵉ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⵍⵉⴼ-ⵡⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓ- ⵏⵖ ⴰⵡ-, ⵜⵉⵥⴹⵉⵔ alif-yā’ ⴰⴷ ⵜⴳ i- ⵏⵖ ay-:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
اوماد       ⵎⵎⴰⴷ ummad
اوسرغينت       ⵙⴻⵔⵖⵉⵏⵜ awserɣint
ايزرى      ⵣⵔⴻⵢ izrey
ايرنى       ⴻⵔⵏⵉ ayerni

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ -ⴰⴰⵍⵉⴼ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⵙ alif maqṣura (ألف مقصورة) ⵏⵖ ⵙ hā’ (هاء).

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, Wāw (الواو) da igzza aɣri -u nɣ aznaɣri -w. G kigan n tkkal da t iḍffṛ yan walif lli igan ɣar imis awnɣan:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
وايللوا      ⵡⴰⵢⵍⴻⵍⵍ waylellu
خيزوا      ⵅⵉⵣⵣ xizzu
افرسيوا    ⴰⴼⴻⵔⵙⵉ afersiw
تيلفاوا     ⵜⵉⵍⴼⴰ tilfaw

ⵜⵉⵔⴳⴰⵍⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ:

ب b ايباون ⵉⴱⴰⵡⴻⵏ ibawen
ت t تيبيتاس ⵜⵉⴱⵉⵜⴰⵙⵜ tibitast
خ x تيزخت ⵜⵉⵣⴻⵅⵜ tizext
د d امراد ⴰⵔⵎⴰⵙ amrad
ر r ارماس ⴰⵔⵎⴰⵙ armas
ز z ازنزوا ⴰⵔⵎⴰⵙ azenzu
س s اساسنو ⴰⵙⴰⵙⵏⵓ asasnu
ش c تاشنتيت ⵜⴰⵛⴻⵏⵜⵉⵜ tacentit
غ ɣ تاغيغيت ⵜⴰⵖⴻⵢⵖⴻⵢⵜ taɣeyɣeyt
ف f تيفاف ⵜⵉⴼⴰⴼ tifaf
ك k ايكيكر ⵉⴽⵉⴽⴻⵔ ikiker
ل l اليلى ⴰⵍⵉⵍⵉ alili
م m ادمام ⴰⴷⵎⴰⵎ admam
ن n انلى ⴰⵏⵍⵉ anli
ه h ترهلا ⵜⴻⵔⵔⴻⵀⵍⴰ terrehla
و w وامسا ⵡⴰⵎⵙⴰ wamsa
ى y تاريال ⵜⴰⵔⵢⴰⵍ taryal

ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⵃⵉⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⵣⵣⴰ.

ⴰⵢⴰ ⴰ ⴼ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ '<ⵏoⵡⵉⴽⵉ/>' ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ṭā’ (طاء) ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏ ض ⵖ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
انلكوط ⴰⵏⴻⵍⴽⵓ anelku
تيكيطا ⵜⵉⴽⵉ tikia

ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵙ zāy (زاي) ⵏⵖ ⴷ ⵙ ṣād (الصاد)

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
تافرزيزت ⵜⴰⴼⴻⵔ taferiẓt
اصوكا ⵓⴽⴰ auka

ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ṣād (الصاد) ⴷⴰ ⵉⴳⵣⵣⴰ :

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
تيبينصرت ⵜⵉⴱⵉⵏⴻⵔⵜ tibinert
اصغر      ⵖⴻⵔ aɣer

ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵙ ǧīm ⵏⵖ kāf ⵏⵖ qāf:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
ايدجل     ⵉⴷⴳⴻⵍ idgel
انكارف     ⴰⵏⴳⴰⵔⴻⴼ angaref
امزقور     ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵔ amezgur

ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ǧīm ⵏⵖ cīn:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
اناشل      ⴰⵏⴰⴻⵍ anajel
تونجيفين ⵜⵓⵏⵉⴼⵉⵏ tunjifin

ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵉⴷⵜ ⴵⴵ (ǧǧ) ⴷⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵙ ǧīm:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Alatin
ازجيج      ⴰⵣⴻⴵⴵⵉⴳ azeǧǧig
تازجاشت ⵜⴰⵣⴻⴵⴵⴰⵛⵜ tazeǧǧact

ⴰⴳⴰⵏⵛⵓⵛ

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⴳⴰⵏⵛⵓⵛ ⵏ ⵜⵔⴳⵍⵉⵏ ⵜⵓⵍⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴹⴰⵎⵎⴰ (الضمة), ⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴳⴰⵏⵛⵓⵛ ⵏⵖ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. برونياتي ّلي, فيرموندو, مُختاراتٌ لمخطوطاتٍ بالأمازيغيةِ الليبيَّةِ والتونسيَّةِ مِن حقبٍ مختلفة - وصف وتعليق, Al-Manahil 100 (Fall-Winter 2020): 47-54
  2. Saadouni, M., & Stroomer, H. (2020). Tashelhiyt berber manuscripts in Arabic characters: an update. Études et Documents Berbères, N° 42(2), 193–200. https://doi.org/10.3917/edb.042.0193
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 نوحي, الوافي (2020). مجلة المناهل، العدد 100، لمحات عن الرصيد الأمازيغي المکتوب. التراث الأمازيغي المخطوط بالمغرب: نظرات في النشأة والتطور.
  4. Boogert, Nico van den. 2000. Medieval Berber orthography. In: salem chaker & Andrzej Zaborski, eds. Études berbères et chamito-sémitiques. Mélanges offerts à Karl-G. Prasse. Paris & Louvain: Peeters. 357–377.