Jump to content

ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴱⵓ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ, ⵏⵖ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷⵔⵓⵖ 1080–1130 ⵏⵖ ⴷ 1128) ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ, ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⴰⵎⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵏ ⵉⴳ ⴰⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⵎ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ, ⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴷ 1120. ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵉⵏ ⵢⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵙⵙⵍⴽⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵢⵉⴱⵉⵔⵢⴰ. ⴰⵏⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵓⵎⵏ, ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵏ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵜ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵜⵜⴰ, ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵢⴰⵎⵥⴰⵍⵍ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵖⵏ, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵍⴰⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⴽⵚⴰⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵥ ⴳⵔ ⵢⵉⵏⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴽⵉⵢ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⴷⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ "ⴰⵙⴰⴼⵓ". ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ, ⵉⵏⴽⵔ ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵖⴱⵓ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⵏⴰ.

ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 501 ⵏ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ, ⵉⴷⴷⴰ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵖⵔ ⵇⵓⵔⵟⵓⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴳⵯⵎ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵎⵥ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵖⵔ ⵎⵉⵥⵕⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⴽⴽⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵃⵊⵊ ⴷⵉⴳⵙ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 510 ⵏ ⵜⵀⵉⵊⵔⵉⵜ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵉⴽⴽ ⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⴽⴽⵓⵥ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⵥⵕⴰ, ⵉⴼⵙⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⵎⴰⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵥⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ. ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵟⵔⴰⴱⵍⵓⵙ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⵙⵙⵔ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵛⵄⴰⵔⵉⵜ, ⴼⴰⴷⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴰⵖⵎⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉⵙⵙⵏⴽⵔ ⴷⵉⵏⵏ ⵜⴰⵊⵡⴰⵡⴰⵜ ⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵎⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⵎⴰⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵥⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ.

ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵍⴽⵎⵏ ⵜ ⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵏⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵖⵔ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵎⵏ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⴽⵓⵎⵉ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⴼ ⵍⵅⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ. ⴹⴰⵕⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ, ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⴹⵕ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴼⴰⵙ, ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵙⵏⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜ ⵢⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴽⵯⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⵃⵓⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵣⵣⵏⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵡⴹ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵙ ⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵢⵓⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ, ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵥⵥⵓ ⵉⵟⵟⴰⵢ ⵜ ⵙⴳ ⴼⴰⵙ. ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵊⴷⴰ, ⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵣⴳⵔⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓ ⵔⴳⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵛⵓⵛⴼ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴰⴷ ⴼⵔⵔⵓⵏ ⴰⵙⵓⴽⴽⵉ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ. ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵎⵕⴰⴱⴹ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⴷⵉⵏⵏ ⵏⵉⵜ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ, ⴷⴷⴰⴳ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ, ⵖⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ "ⵎⴰⵏⵣⴰ ⵣⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ?" "ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷⴰⵀⴰ!" - ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⵓⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴷⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵃⴱⵓⵏ ⵙⵉⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⵎⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵏⴽⵔ, ⵉⵏⵄⵕ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴷⴰⴳ ⵉⵙⵙⵎⵏⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎ, ⵉⴷⴷⵓ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵙ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⴱⵉⴷⴰⵄ ⴷ ⵜⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⴰⵏⵜ (ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ). ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙ ⴷ ⵙⵙⴽⵯⵜⵉⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵙⵡⴰⵏ ⵢⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵜ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ, ⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵙⵙⵓⵏⵜ ⵉⵇⵊⵕⵏ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴷⵓⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵜⴰⵔ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵍⵓⵖⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴳⴳⴷⴰ ⵙⴳ ⵕⴱⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵓⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⵔⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ, ⵎⵙⴳⵔⴰⵏ ⵢⵉⵏⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ; ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴼⵔ ⵉⴳ ⴱⵓ ⵢⵉⵎⵉⵣⵉ, ⴷⴼⵛⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵅⴰⵔⵉⵊⵉⵜ, ⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵎⴳⴳⵕⴹ ⵏⵖ ⵉⵜⵜⵓⴽⵔⴰⴼ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵏⵉⵇ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⴹ, ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵀⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵥⵥⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵢⵜⴰ ⵏ ⵓⴳⵯⵊⴷⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]